Cây nứa rừng Thanh Hóa

550.000 

Loại nứa  Mức giá 
Nứa 2m – 4m(d = 8 – 10 cm) 25.000 – 35.000
Nứa 4m – 6m(d = 8 – 10 cm) 30.000 – 35.000
Nứa 6m – 8m (d = 8 – 10 cm) 40.000 – 50.000
Nứa từ 7 đến 10m 50.000 – 55.000
Nứa trên 10m 65.0000
Đặt mua ngay Giao hàng từ 3 đến 5 ngày